Privacyverklaring en cookiebeleid

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Lees op deze pagina hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en wat ons cookiebeleid is.   

Privacy policy 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Communicatie over de offerte en/of opdracht; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Adres/woonplaats; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 

Uw persoonsgegevens worden door Jan Sikkes textielbedrijven B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voor- en achternaam; 
 • E-mailadres. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de website; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van offertes en opdrachten 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Cookiestatement 

 
Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. maakt op haar website gebruik van Cookies. In dit cookiestatement leest u meer over cookies en op welke manier Jan Sikkes de cookies toepast op haar website. 

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/instructiefilmpjes-cookies-beheren/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie: Google Analytics 
Naam: _utma UA-46566362-1 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar   

Cookie: Facebook pixel
Naam: 2112024885759487 
Functie: Acties van bezoeker registeren om gerichte advertenties te kunnen plaatsen   
Bewaartermijn: max. 2 jaar  

 Cookie: Google Ads 
Naam: 958-339-1911 
Functie: Acties van bezoeker registeren om gerichte advertenties te kunnen plaatsen  
Bewaartermijn: max. 2 jaar 

 Cookie: Hotjar 
Naam: 1875388 
Functie: Wij gebruiken Hotjar om bezoekersgedrag op de site te monitoren om zo de website te verbeteren. De data die we verzamelen zijn anoniem. 
Bewaartermijn: max. 2 jaar  

Cookie: Google Optimize 
Naam: OPT-K224QVN 
Functie: Wij gebruiken Google Optimize om nieuwe wijzigingen in de website te testen qua styling. De data die we verzamelen zijn anoniem. 
Bewaartermijn: max. 2 jaar 

 

Contactgegevens 

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. 
Zadelmakersstraat 7 
8601 WH  Sneek 
privacy@jansikkes.nl